Şems-i Sivasi Meydan Cami

Şems-i Sivasi Meydan Cami Sivas’ta “Şemseddin Sivasî Türbesi” olarak bilinmektedir. Ünlü mutasavvıf, âlim ve şair Şemseddin Sivasî ile yakınlarının da yatmakta olduğu bu türbe “1564 yılında Kanuni Sultan Süleyman’ın vezirlerinden Koca Hasan Paşa tarafından yaptırdığı Meydan Camisinin kuzeybatı yönünde, cami avlusu içinde yer almakta ve sivasımızın işlek bi yerinde bulunan bu tarifi nadide halk tarafından özel bir yeri bulunmaktadır

Vücut duvarları kesme taştan inşa edilen türbe, dışarıdan sekizgen bir kasnağa sahip olup üzeri tek kubbe ile örtülüdür. Kubbe, üzeri yeşil sırlı, oluklu kiremitlerle kaplanmıştır.

Şems-i Sivasi Meydan Cami

Sivasta Bulunan Türbe iki kısımdan oluşmakta birinci kısımda Şeyh Şemseddin Sivasî ’nin sandukası, ikinci kısımda aile fertlerine, torunlarına ait yirmi adet sanduka mevcuttur.

Türbe kapısı üzerinde dört mısralık bir manzumeden türbenin 1600 yılında yapıldığı öğrenilmektedir. Kitabe şu Şekildedir:

“Şehr-i Sivas içre cânâ iş budur
Şeyh Şemsüddin-i Kutb’un meşhedi
Didi Fevrî künbedi târihini
Nûr ile olsun musaffâ merkadi”

Şemseddin Sivasî  Türbesi’nin yanında yakınları medfundur. Bunlara ait kitabeler türbe penceresi üzerinde bulunmaktadır.

Şems-i Sivasi Meydan Cami

Birinci kitabe:

Pişvâ-yı ehlibalvet reb-nümâ-yı sâlikin
Şems-i sâni Ahmed-i Sûzi azîz-i kâm-bin
Aşk-ı Hakla zâhir ü bâtın idüb tekmîl-i zât
“İrci’i” emriyle şimdi kurba oldı vâsılîn
Şâd ola rûb-ı  revânı mûnis-i nûr-ı Hudâ
Himmeti sâliklerine ola memdûd-ı karîn
Târihin menkûtla üçler çıkup itdi nidâ
Tekye-i dârü’s-selâma Sûzî oldu post-nişin 1246 (1830–1831)

Caminin İçeriden Bir Görünümü

İkinci kitabe:

Gûş idince “irc’i” emrini çün ol zât hemân
Azm-i Firdevs eyleyüp buldı hayât-ı câvidân
Geldi bir er söyledi târihini kılda tamâm
Tekye-i dâr-ı bekâya kıldı pehlûyı revân 1254 (1838–1839)

Birinci kitabede ismi bulunmakta olan Ahmed Sûzî Şemseddin Sivasî’nin yakınlarındandır. Sivas’ta postnişîn idi, yüksek dersleri Hamdi merhumdan aldı ve tasavvufu da Abdülmecid Efendi’den öğrenmiştir. 1246 (1830–1831) senesinde hakkın rahmetine erdi. Sûzî mahlaslı divanı basılmıştır. Bundan başka “Kaside-i Bürde” tercümesiyle “Sulûknâme” isminde iki eseri daha bulunmaktadır.

Şems-i Sivasi Meydan Cami İçerisindeki Türbe

Şemseddin Sivasî Türbesi yanında Sivas Valiliğinde bulunmuş olan Ali Aşkar Paşa’nın annesinin sandukası da mevcuttur. Pencere üzerindeki üçüncü kitabe şöyledir:

Hazret-i Aşkar Ali Paşa civârı Şemsde
Mâderine türbe yapdırdı becâ firdevs ola
Yazdı cevher-dâr târih-i duâ-gûyı Nazîf

Şems-i Sivasi Meydan Cami Adres:Küçükminare, Atatürk Blv. No:39, 58050 Sivas Merkez/Sivas

Google Maps Kullanıcı Yorumları

Paşa Cami Tanıtım Yazımıza ulaşmak İçin

Bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir